Jó gyakorlatok

Intézményünk bevált jó gyakorlatai


Jó gyakorlatok ismertetése

 

Jó gyakorlat megnevezése:

"Helyesírás lépésről-lépésre" - Módszertani segédanyag a mássalhangzók kapcsolódási törvényszerűségeinek tanításához az SNI, BTMN, gyengébb és átlagos képességű tanulók körében

 

Jó gyakorlat kifejlesztője:

Nagyfejeő Mihályné

 

A jó gyakorlat rövid bemutatása:

A „Helyesírás lépésről-lépésre” című jó gyakorlatunk egy olyan módszertani anyag, amely segíti a „mássalhangzók kapcsolódásának törvényei című tananyag” tanítását, elsajátítását. Aprólékosan felépített, a fokozatosság elvét figyelembe vevő gyakorlatokat javasolunk, amelyek nagy részét a tanuló önállóan tudja az órákon végezni. Az általunk készített módszertani anyag célja az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztése. A hangsúly az anyanyelv működésének ismeretére, a mindennapi nyelvhasználatra, a helyesírás elsajátítására, és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztésére tevődik, mert használata: segít a tanórai differenciálásban és a megfelelő tanulásszervezési eljárás kiválasztásába, hozzájárulhat a modulok célirányos kiválasztásához, kijelöli az egyéni fejlesztés irányát, egyéni haladási ütemet biztosít, esélyegyenlőség teremt, differenciált módszerekkel segíti a különböző képességű tanulókat a tananyag elsajátításában és helyesírásuk fejlődésében. Ezt a gyakorlatot alkalmazhatják általános iskolában, szakiskolában, szakközépiskolában és az EGYMI hálózatán belül a 11-18 éves korosztálynak. A szakmai anyag olyan tanulócsoportokban alkalmazható, ahol SNI-s, BTMN-es, hátrányos helyzetű gyermekek szegregált vagy integrált oktatása történik. A jó gyakorlatot folyamatosan és sikeresen alkalmazzuk az iskolánkban és az utazó tanári ellátásban is. Eszközrendszere: képek, táblázatok, kártyás feladatok, előadás, többcsatornás szemléltetés.

 

Vissza az oldal elejére


 

Jó gyakorlat megnevezése:

"Mit érzel?" - Autizmussal élő gyermekek elme olvasásának tanítását segítő társasjáték

 

Jó gyakorlat kifejlesztője:

Aunerné Ambrus Mónika

 

A jó gyakorlat rövid bemutatása:

Jó gyakorlatunk tárgyi eszköze a „Mit érzel?” nevű, autizmussal élő ép értelmű/értelmileg sérült gyermekek elme olvasásának tanítását segítő társasjáték. Célja, hogy használatával az autizmus sérülések területei közül a társas és kommunikációs viselkedésben fejlődést érjünk el. Segítségül szolgálhat a társas világ megértésére, a már elsajátított képességek alkalmazására. Az eszközt ajánljuk minden olyan közoktatási intézménynek, ahol autizmussal diagnosztizált tanuló folytatja tanulmányait. Használata kedvezően befolyásolja az integráltan oktatott gyermekek többségi iskolába való beilleszkedését, a gyógypedagógiai iskolába járó gyermekek társas kapcsolatainak fejlődését. Azt tapasztaltuk, hogy a játék az autizmussal élő gyermekek számára segítséget nyújt az emberek gondolatai, szándékai, vágyai és érzelmei megismerésében. Ezáltal minőségi változás érhető el a gyermekek társas és kommunikációs képességeinek fejlesztésében. Autista specifikus csoportban szervezett szabadidő keretein belül, tanulásban akadályozott autizmussal élő tanulóinknál fejlesztések során használjuk a játékot. Intézményünk utazó tanárai többségi iskolákban az ép értelmű autista tanulók és kortárscsoportjai körében tervezik be a játékot. A társasjáték doboza tartalmazza a használati útmutatót, a táblát, a négy alap érzelemhez tartozó kártyákat. Az eszközt speciális csoportjainkban és utazó tanáraink a többségi iskolában használják, ennek eredményességét az eszköz megalkotója kíséri figyelemmel.

 

Vissza az oldal elejére


 

Jó gyakorlat megnevezése:

"Együtt kerek a világ!"

 

Jó gyakorlat kifejlesztője:

Nagyfejeő Mihályné

 

A jó gyakorlat rövid bemutatása:

Intézményünk 2008-ban Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé vált, ettől kezdve gyógypedagógiai műhelyprogramot működtetünk, melynek fő célja, hogy a gyógypedagógia és a pedagógia közt szoros szakmai együttműködést építsen ki és tartson fenn az integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók érdekében. A program irányt mutat és konkrét segítséget jelent a többségi iskolákban tanító pedagógusoknak, fejlesztő pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak a pedagógiai hatékonyság növelése érdekében.

 

Célcsoportok: Sajátos Nevelési Igényű/ SNI tanulókat integráltan nevelő-oktató pedagógusok, SNI tanulók és szülei.


Megvalósítás helyszínei: befogadó általános és középiskolák, EGYMI


Időszaka: aktuális tanév


Minőségi változások: Nyitottabbá vált az intézményünk a többségi pedagógus társadalom számára. Az intézmény kapcsolati hálózata fejlődött. Megismerték a gyógypedagógiai módszereket és eszközöket, melyeket egyre többen adaptálnak. Fogyatékkal élők iránt befogadóbbá elfogadóbbá váltak. A program gondozását a gyógypedagógiai műhely tagjai végzik.


Módszerek: egyéni és kiscsoportos megbeszélések, műhelymunkák, szakmai előadások, konzultációk, bemutató órák, szakirodalom és eszközbemutató, kerekasztal megbeszélések.


Eszközök: számítógép, projektor, nyomtató, fénymásoló, lamináló, fólia, karton, írószer, saját készítésű eszközök, fejlesztő eszközök, szakkönyvek

 

Vissza az oldal elejére


 

Jó gyakorlat megnevezése:

"Hajtsunk rá!" - az origami gyakorlati felhasználása az általános iskolai tanulók oktatásában

 

Jó gyakorlat kifejlesztője:

Sebők Zsolt

 

A jó gyakorlat rövid bemutatása:

A jó gyakorlat tartalma egy módszertani gyűjtemény 6-14 éves korig az általános iskolai tanulók számára tanítható origami modellekből. Tartalmaz továbbá gyakorlati szempontú módszertani ajánlásokat azok megvalósításához.

A jó gyakorlat helyszíne: A jó gyakorlat megvalósítása nem igényel speciális helyszínt, megvalósítható szinte bármilyen tanteremben, viszont célszerű, hogy az tágas, világos, jól körbejárható legyen.


A megvalósítás időszaka: A jó gyakorlatban összegyűjtött ismeretanyag elsajátítása 8 tanévet ölel át.


Megvalósításért felelős személyek: Célszerű egy olyan személy bevonása, aki az egész folyamatot átlátja, ennek hiányában egy kisebb munkaközösség pl. rajz, technika stb. megbízása a jó gyakorlat gondozásával, megvalósításával.


Kiterjesztése: Mivel a jó gyakorlat megvalósítása folyamatos, ezért annak intézményen belüli hozománya is folyamatosnak tekinthető. Megjelenhet alsóbb osztályokban a munkák külalakjában, azok igényességében. Későbbiekben bizonyos ismeretanyagok pl. geometriai fogalmak gyorsabb elsajátításában. Nagymértékben hozzájárulhat az osztálytermi, iskolai dekorációk könnyebb megvalósításához, vagy akár iskolai ünnepségek díszleteként is funkcionálhat. Olyan tevékenységet ismertet meg a tanulóval, mely otthon szabadidős keretek között is végezhető, minimális eszközigénnyel rendelkezik, szülői segítséggel továbbfejleszthető, egyes modellek rekonstruálása segítheti a szülővel való együttgondolkodást.

 

Vissza az oldal elejére


 

Jó gyakorlat megnevezése:

”Nem is nehéz a geometria”

 

Jó gyakorlat kifejlesztője:

Pádár Brigitta

 

A jó gyakorlat rövid bemutatása:

A dokumentum tartalmazza a geometria témaköröket és követelményeket évfolyamonként. A következő rész a témaköröket tanórákra bontja. A legnagyobb tartalmi egység ezeknek az óráknak a részletes kidolgozása. A befejező rész a mértékváltások részletes módszertani kidolgozását tartalmazza.


A jó gyakorlat célja: Munkám során azt tapasztaltam, hogy kollégáim sokszor segítségre szorultak, amit matematika szakos tanárként mindig szívesen meg is tettem. Egy pályázat keretében elkészítettem ezt a jó gyakorlatot, melyet bármikor használhatnak a kollégák. Előnye, hogy a teljes témakört tartalmazza, tehát a kolléga számára folyamatában, egymásra épülve mutatja be az órák tartalmát.


Célcsoport: A tanulásban akadályozott tanulók V-VIII. évfolyama, illetve tanáraik számára készült, de jól alkalmazható többségi általános iskolákban is, a megfelelő évfolyamra adaptálva.


Intézményi hatása: Az elmúlt években örömmel láttam, hogy több kollégám is alkalmazta a dokumentum egyes részeit. Segítséget nyújtott a tananyag felépítésében, az eszközök megválasztásában, a precíz egfogalmazásban, a következetes oktatásban.


A dokumentum gondozása: Az interaktív tábla, jelentős változást hozott a matematika oktatás egész területén, így a geometriában is. A dokumentum ennek ellenére nem igényelt átdolgozást, hiszen legfőbb erősségét, a tananyag szakmai, módszertani kidolgozását nem érintette. A szemléltetés módja változott meg, ami csak közelebb hozza a tananyagot a diákok számára.

 

Vissza az oldal elejére


 

Jó gyakorlat megnevezése:

"Ti és Mi, avagy ismerd meg a Világom!"

 

Jó gyakorlat kifejlesztői:

Cser Andrea, Bende-Sebestyén Gabriella

 

A jó gyakorlat rövid bemutatása:

A jó gyakorlat keretén belül számos színes programot valósíthattunk meg a Liget úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Fejlesztő Nevelés- Oktatást Végző Iskola és EGYMI falain kívül és belül. A programokat és rendezvényeket az iskolába járó gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak terveztük. Céljaink között szerepelt, hogy minél több megyei és városi szervezetet nyerjünk meg partnerünknek.
Kézműves foglalkozásokon vettek részt tanulóink, ahol kézügyességüket, kreativitásukat, esztétikai érzéküket fejleszthették, majd különböző népi játékokat próbálhattak ki. Sportvetélkedőink alkalmával ügyesítették mozgáskultúrájukat, mérték össze erejüket diákjaink, szülőkkel és pedagógusokkal együtt. Beépítettük az egészséges életmódra való nevelést, így gyümölcstálakat készítettek a kisdiákok, amiket zsűrizés után el is fogyaszthattak. Egyik legfőbb feladatunknak tekintettük a közösségfejlesztést, mely sok programban megvalósult. Diákjaink osztályaikkal és más osztályokkal együtt, megszépítették iskolánk környezetét valamint testvérosztályokat alkotva segítették egymást a diák-önkormányzati napon. Részt vettek különböző civil szervezetek előadásain és ellátogattak a jó gyakorlatba bevont partnereinkhez. Kerekasztal beszélgetés során az iskolapszichológus meghallgatta és válaszolt a szülőknek, gyermekeikkel kapcsolatos kérdéseikre. Jó gyakorlatunk zárásaként Érzékenyítő Tréningeket tartottak, amely alkalmat adott arra, hogy megismerhessék közelebbről az akadályozottság típusait.

 

Vissza az oldal elejére


 

2021. szeptrember
ke sz cs sz va
35--12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930---

Hasznos linkek

INTÉZKEDÉSI TERV

KRÉTA belépés

E-ügyintézés

Egyházak tájékoztatói

Iskolai eszközkölcsönző

Könyvtárunk honlapja

Liget Úti EGYMI bemutatkozó filmje (videó)

Segítő szolgálatok a szolnoki iskolákban! (videó)

ÉTLAP


&

© OGP-WebStúdió